REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ROBO”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów w tym konsumentów i określa zasady zawierania Umów Sprzedaży względem towarów oferowanych w Sklepie i/lub w Przedsprzedaży.

2. Regulamin określa zakres i tryb prowadzenia sprzedaży oraz świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy www.robo.eu.com - zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Przedsprzedażą objęte są produkty które w dacie złożenia Zamówienia nie są jeszcze dostępne w Sklepie (tzw. premierowe), cechujące się ograniczoną dostępnością, których wykaz wraz z przewidywanymi terminami dostawy będzie każdorazowo publikowany w Serwisie w zakładce „Przedsprzedaż”.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge lub nowe wersje rozwojowe tych przeglądarek; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Korzystając z Serwisu Klienci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy ROBO. W szczególności Klient nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić ROBO lub osoby trzecie na jakąkolwiek szkodę majątkową. Zabronione jest pobieranie przez Klientów zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. Klient zobowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

6. ROBO zastrzega, iż wszystkie treści i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§ 2.

Definicje

Pojęciom pisanym z wielkiej litery nadaje się w Regulaminie następujące znaczenie:

1) Dzień” lub „Dzień Roboczy” - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Formularz Rejestracji” - formularz dostępny w Sklepie na stronie https://robo.eu.com/pl/ obsługujący funkcjonalność pozwalającą Klientowi na utworzenie indywidualnego Konta. 

3) Klient” - podmiot który zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w tym (1) osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. „Sprzedawca”/ „ROBO” - Ewelina Przybyłek działająca pod firmą ROBO Polskie Modele H0, Ewelina Przybyłek - główny adres wykonywania działalności: al. Wiśniowa 24/26 53-137 Wrocław wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8451637347; REGON 021392162.

4) Newsletter” – Usługa Elektroniczna świadczona przez ROBO polegająca na nieodpłatnym przekazywaniu Klientom informacji o ofercie, Produktach oraz Przedsprzedaży ROBO, realizowana za pośrednictwem i na warunkach serwisu FreshMail – dostępna wyłącznie za zgodą i po ich akceptacji przez Klienta warunków serwisu jej operatora.

5) Sklep”/ „Serwis” - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.robo.eu.com 

6) Produkt” – rzecz ruchoma oferowana do nabycia w Sklepie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

7) Przedsprzedaż” - sprzedaż w Sklepie Produktów na zamówienie których dostawa jest realizowana w terminie późniejszym wskazanym w opisie dotyczącym Produktu oferowanego w przedsprzedaży. 

8) Regulamin” – niniejszy regulamin.

9) Uczestnik” - podmiot biorący udział i nabywający Produkt w Przedsprzedaży.

10) Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą której zawarcie następuje lub nastąpiło za pośrednictwem Sklepu.

11) Usługa Elektroniczna” - usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu przez ROBO na rzecz Klienta.

12) Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3.

Usługi elektroniczne

1. W Sklepie dostępne są usługi elektroniczne: (1) Konto, (2) Formularz Zamówienia, (3) Przedsprzedaż, (4) Newsletter.

2. Indywidualne Konto może być utworzone przez Klienta na podstronie Serwisu: https://robo.eu.com/pl/logowanie?create_account=1

 Utworzenie Konta wymaga od Klienta wypełnienia danych na podstronie „Formularza Rejestracji” oraz potwierdzenia ich poprawności kliknięciem w polu „Zarejestruj się”. Rejestracji Konta można także dokonać w analogiczny sposób w toku składania Zamówienia. Klient powinien zachować i zabezpieczyć dane dostępowe (login i hasło) do swojego indywidualnego Konta przed ich utratą oraz dostępem ze strony innych podmiotów.

3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez ROBO nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma prawo do zmiany i/lub uzupełnienia zgłoszonych danych, rezygnacji z Konta, w każdym czasie i bez podania przyczyny. Rezygnacja następuje poprzez wysłanie żądania do Sklepu, na adres poczty elektronicznej: kontakt@robo.eu.com lub korespondencją klasyczną na adres:

ROBO Polskie Modele H0, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

4. Formularz Zamówienia stanowi usługę dostępną dla Klienta po dodaniu pierwszego Produktu do wirtualnego koszyka w Sklepie. Po wyborze Produktu, wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu w polu „Kupuję i płacę” nastąpi złożenie Zamówienia w Sklepie.

5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter pomocniczy oraz jednorazowy - ponieważ każdorazowo ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą przerwania procesu składania Zamówienia przez Klienta.

6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie za pośrednictwem i na warunkach zewnętrznego dostawcy oprogramowania narzędziowego tej usługi - serwisu FreshMail w którym Klient może założyć, aktywować i administrować warunkami dostarczania Newslettera ROBO zgodnie z funkcjonalnością usług tego serwisu.

§ 4.

Przedsprzedaż Produktów

1. Korzystającym z usługi Przedsprzedaży może być każdy Klient który poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu wyrazi wolę rezerwacji możliwości nabycia Produktu który będzie dopiero dostępny w Sklepie oferowanego w Przedsprzedaży.

2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia na Produkt oferowany w Przedsprzedaży jest zapoznanie się z Regulaminem i równoczesnej akceptacja jego postanowień w trakcie składania takiego Zamówienia.

3. Zamówienia na Produkty oferowane w Przedsprzedaży można składać jedynie za pośrednictwem Sklepu dla Produktów oferowanych na podstronie Serwisu „Przedsprzedaż”.

4. Warunki i tryb składania Zamówień oraz dokonywania płatności a także metody dostawy zostały uregulowane w postanowieniach Regulaminu 

5. Zamówienia na Produkty oferowane w ramach Przedsprzedaży będą realizowane w terminie do 4 tygodni od dnia poinformowania przez ROBO o dostępności tych Produktów. Przewidywany termin dostępności Produktu a następnie informacja o jego dostępności będą podawane w Serwisie na karcie produktu oferowanego w Przedsprzedaży. ROBO zastrzega, że przewidywany termin dostępności Produktu – a zatem także termin jego dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od ROBO.

6. Zamówienia w Przedsprzedaży będą składane za pośrednictwem Sklepu i zobowiązują Uczestników do zapłaty w wybranej w Sklepie formie za Produkty w terminie 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia a następnie do odbioru zamówionego Produktu. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie ROBO zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

7. Zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży będą zrealizowane pod warunkiem zaksięgowania wpłaty pełnej ceny Produktu na rachunku ROBO, a także podania przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację, danych odbiorcy Produktów oraz miejsca dostawy. Dane wskazane w zdaniu poprzedzającym udostępniane będą przez Klienta za pośrednictwem dostępnego w Sklepie formularza Zamówienia. Klient jest zobowiązany do odbioru Produktu pod wskazanym w Zamówieniu adresem dostawy lub jeśli to nie będzie możliwe zapewnienia jego odbioru w inny sposób uznany przez operatora/dostawcę przesyłki.

8. ROBO zastrzega sobie prawo do anulowania całości lub części Zamówień złożonych w ramach Przedsprzedaży w przypadku czasowej lub całkowitej niedostępności zamówionego Produktu lub niedostępności wystarczającej ilości Produktu.

9. Uczestnik niezwłocznie otrzyma zwrot ceny uiszczonej za zakupiony Produkt w każdym przypadku anulowania Zamówienia – nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych.

10. Uczestnik może w każdym czasie odstąpić od Zamówienia złożonego w trybie przedsprzedaży. W takim przypadku otrzyma on od Sklepu zwrot wpłaconej kwoty lecz nie przysługuje prawo do roszczeń, w tym również do odsetek za okres oczekiwania na dostępność Produktu i/lub anulowania Zamówienia.

11. Zamówienia, składane w trybie Przedsprzedaży będą realizowane według kolejności ich wpływu do Sklepu.

12. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu ROBO.

13. Uczestnik, w ramach Przedsprzedaży może skorzystać z form płatności w tym zakupu na raty na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu ROBO.

14. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne, nieodpłatnie, ma charakter pomocniczy, oraz jednorazowy - ponieważ każdorazowo ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą przerwania procesu składania Zamówienia lub odstąpienia przez Klienta od Zamówienia przed jego wykonaniem.

§ 5.

Sprzedaż Produktów

1. Nabywcą Produktu w Serwisie może być każdy Klient (tj. każdy podmiot lub osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych) który poprzez złożenie Zamówienia wyrazi wolę nabycia Produktu oferowanego w Sklepie ROBO.

2. Warunkiem nabycia Produktu jest złożenie przez Klienta Zamówienia na Produkt w Serwisie oraz zapoznanie się z Regulaminem i równoczesna akceptacja jego postanowień.

3. Zamówienia na Produkty można składać w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez cały rok. Ewentualne ograniczenia (spowodowane przez niezależne od ROBO przyczyny techniczne – będą w miarę możliwości komunikowane na głównej stronie sklepu/strony internetowej www.robo.eu.com oraz na profilu ROBO w serwisie Facebook.

4. Wszystkie ceny za Produkty wystawione w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z kosztami jego dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu przed potwierdzeniem Zamówienia w polu „Kupuję i płacę”. 

5. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta Sklep doręcza na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oświadczenie ROBO o złożeniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. 

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości następuje zawarcie wiążącej Umowy Sprzedaży oraz ewentualnie dodatkowo umowy/umów o dostawę/spedycję Produktu.

6. W chwili potwierdzenia Zamówienia po stronie Użytkownika powstaje także zobowiązanie do zapłaty na rzecz Sklepu pełnej ceny wynikającej z Zamówienia (w tym ceny Produktu oraz ewentualnych kosztów jego dostawy – w zależności od wybranego przez Klienta wariantu). 

Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie czyli za Produkt wraz z należnym podatkiem VAT oraz kosztami wybranego wariantu jego dostawy.

7. Sklep przyjmuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty jego całkowitej ceny. Potwierdzenie przez Sklep otrzymania płatności oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Regulaminu i Umowy Sprzedaży zostaje także utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

§ 6.

Warunki płatności

1. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:

(1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

ROBO Modele

nr konta: 39 1020 5242 0000 2602 0418 0071

bank PKO BP

SWIFT: BPKOPLPW

(2) płatność elektroniczną poprzez zewnętrzny system operatora płatności:

PayPro SA

https://panel.przelewy24.pl/

Główna siedziba (dane do faktury):

ul. Pastelowa 8

60-198 Poznań

(3) płatność gotówką 

wyłącznie w przypadku wyboru w Zamówieniu opcji odbioru osobistego zamówionego Produktu

2. Produkt zostanie dostarczony do Klienta pod warunkiem uiszczenia całkowitej ceny jego nabycia.

§ 7.

Warunki dostawy

1. Wysyłka Produktu może być zrealizowana za pośrednictwem zewnętrznych operatorów na oferowanych przez nich warunkach dostępnych do wyboru w Formularzu Zamówienia w tym:

(1) Kurier UPS

(2) Kurier UPS przesyłka pobraniowa 

(3) Kurier Inpost

(4) Kurier Inpost przesyłka pobraniowa 

2. Wysyłka towaru za granicę jest możliwa ale wymaga uprzedniego indywidualnego uzgodnienia sposobu oraz warunków takiej dostawy pomiędzy Sklepem i Klientem.

3. Klient może nieodpłatnie odebrać Produkt osobiście w siedzibie firmy w godzinach otwarcia.

4. Jeżeli Klient nie otrzyma przesyłki krajowej w przeciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenie przez Sklep otrzymania płatności oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji, to jest proszony o pilny kontakt ze Sklepem.

5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera prosimy zwrócić szczególną uwagę czy opakowanie kartonowe przesyłki nie jest zgniecione, mokre lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy wtedy żądać od kuriera protokołu uszkodzeń przesyłki i skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół szkody przesyłki jest w tym przypadku jedynym dokumentem, przez który można ubiegać się o odszkodowanie od firmy przewozowej.

§ 8.

Reklamacje

1. Regulamin określa wspólną procedurę dla reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, usług elektronicznych oraz innych czynności związanych z działaniem Sklepu.

2. Podstawy prawne reklamacji Produktu (rzeczy ruchomej) zostały ustalone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w art. 43a - 43g). Przepisy wyznaczają  w szczególności zakres i przesłanki odpowiedzialności Sklepu w przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

(1) w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [kontakt@robo.eu.com]

(2) korespondencyjnie na adres: [ROBO Polskie Modele H0, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław]

(3) zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: [ROBO Polskie Modele H0, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław]

4. W opisie reklamacji zaleca się podanie: (1) okoliczności dotyczących przyczyny reklamacji, w szczególności informacji o charakterze i dacie odkrycia wady lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży; (2) wskazania preferowanego sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; (3) w przypadku gdy reklamacja dotyczy stanu dostarczonego Produktu prosimy o załączenie protokołu uszkodzeń przesyłki, oraz (4) danych kontaktowych Klienta.

Do reklamacji mogą także zostać załączone przez Klienta inne dowody (np. zdjęcia, dokumenty etc.). 

Także Sklep może zwrócić się do Klienta z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie takich dowodów (np. zdjęcia), jeżeli umożliwi to bądź przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

5. Przypadki niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, należy zgłaszać bezzwłocznie do Sklepu. Taki Produkt zostanie wymieniony na właściwy na koszt ROBO.

6. ROBO ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 9.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

(1) w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [kontakt@robo.eu.com]

(2) korespondencyjnie na adres: [ROBO Polskie Modele H0, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław]

(3) zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: [ROBO Polskie Modele H0, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław]

2. Wzór formularza odstąpienia od Umowy jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz jako załącznik do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. W takim przypadku Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Natomiast Klient który jest konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do jego odbioru. 

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

W przypadku odstąpienia do Umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w przepisach prawa to jest między innymi gdy:

(1) Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10.

Warunki Umowy Sprzedaży dla przedsiębiorców

1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczą i wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem bądź osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z jego przedmiotu działalności udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu.

3. Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do takiego Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży - nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sklepu, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia takiej Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sklep nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem i Klientem zostaną poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sklepu.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników, biorących udział w Przedsprzedaży jest ROBO. 

2. Klauzula Informacyjna stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. ROBO zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest między innymi z powodu zmian prawa, zmian warunków świadczenia usług w tym płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Klienci zostaną poinformowani o takich zmianach poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu ROBO (link: [https://robo.eu.com/pl/]).

3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów. 

Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie takich zmian, w szczególności nie będą one miały wpływu na uprzednio zawarte Umowy Sprzedaży.

W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umowy o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy której takie nowe warunki dotyczą.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W przypadku gdy zgodnie z prawem Klientowi będącemu konsumentem przysługują prawa nie wymienione w Regulaminie bądź gdy jego prawa są szersze niż wynika to z treści Regulaminu to takie przepisy prawa znajdą pełne zastosowanie przed odmiennymi postanowieniami Regulaminu.

Regulamin nie wyłącza także przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta których nie można wyłączyć w drodze umowy. ROBO honoruje w takim wypadku przyznaną konsumentowi ochronę na warunkach przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Adresat(sprzedawca):

................................

................................

................................

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: 

........................................................................................................................

Numer zamówienia: ..........................................................................

Data zawarcia umowy: .....................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:............................................................

Adres Klienta:............................................................................

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr:

............................................................................................................

Data ..........................................................                                                                                       

Podpis .........................................................