Klauzula informacyjna dla Klientów i Kontrahentów 

I. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Ewelina Przybyłek działająca pod firmą ROBO Polskie Modele H0, Ewelina Przybyłek - główny adres wykonywania działalności: al. Wiśniowa 24/26 53-137 Wrocław („ROBO” „Administrator”). ROBO nie powołała Inspektora Ochrony Danych („IOD”).

Z ROBO można kontaktować się listownie, pisząc na adres: [ROBO Polskie Modele H0, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław], lub mailowo, pisząc na adres e-mail: [kontakt@robo.eu.com]

II. Kogo dotyczy niniejsza informacja

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób:

a) kontrahentów Administratora będących osobami fizycznymi („Kontrahenci”);

b) klientów Administratora będących osobami fizycznymi („Klienci”),

III. Dane osobowe Kontrahentów i Klientów

Dane osobowe Kontrahentów lub Klientów są przetwarzane w celu:

a) nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z Kontrahentem lub Klientem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ;

b) zawarcia pomiędzy Administratorem a Kontrahentem lub Klientem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora oraz ewentualnie podmiotów współpracujących z Administratorem – w przypadku marketingu prowadzonego w formie tradycyjnej (korespondencja papierowa) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku marketingu prowadzonego drogą elektroniczną lub telefoniczną – na podstawie zgody, jeśli zostanie ona udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); .

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Kontrahentem lub Klientem a Administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych przez Kontrahenta lub Klienta jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji ww. celów.

Dane osobowe Kontrahenta lub Klienta są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, a następnie ROBO będzie je przechowywać do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego).

IV. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahentów i Klientów

Dane osobowe są ujawniane następującym podmiotom:

• udzielającym wsparcia ROBO na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, prawne (w tym z zakresu ochrony danych osobowych), administracyjne, pocztowe, kurierskie;

• upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

ROBO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza obszar EOG) ani do organizacji międzynarodowej.

Wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane decyzje wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora),

c) prawo do przeniesienia danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy),

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Administratora z dopiskiem „RODO” lub mailowo na adres e-mail: [kontakt@robo.eu.com]

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli dana osoba uważa, że przetwarzanie narusza RODO.